НАЗВАНИЕ НА ПРОЕКТА TYTUŁ PROJEKTU: GuideForYou – Сътрудничеството между социалните партньори в Европа за гарантиране на по-добри правни разпоредби, проозрачност и достъп до информацията за командированите работници и работниците, наети чрез агенции за временна заетост.

ВРЕМЕВИ ДИАПАЗОН НА ПРОЕКТА: 20 месеца, 01.01.2018 г. – 01.09.2019 г.


Проектът „GuideForYou” насочва вниманието към прилагането на т. нар. Директива за осигуряване на изпълнението и нейния мониторинг. Освен това, благодарение на съвместните посещения на работодатели и представители на профсъюзите, на кратките обучения и националните дискусионни панели ще се създаде подходяща платформа за провеждането на съдържателна дискусия и запознаване с ревизираната директива относно командироването на работници (в сила от 1996 г.), която следва да осигури по-добра закрила на командированите работници, включително справедливо третиране на временно наетите работници и местните работници в приемащата страна. В рамките на проекта ще бъдат разгледани въпросите, свързани със справедливото възнаграждение и равнопоставеността между командированите и местните работници, особено тези въпроси, които възникват по време на командировката на територията на ЕС. Профсъюзните организации от Хърватия, Италия, Сърбия, Република Македония, България, Румъния, Полша и Литва и работодателските организации от Сърбия, Полша, Испания и Румъния ще предприемат съвместни действия за подкрепянето на правилното прилагане на директивата за осигуряване на изпълнението в своите страни. Сътрудничещите ораганизации ще се ангажират в провеждането на диалог с партньорите, които представят различни гледни точки по отношение на предложението на Европейската комисия относно директивата за командироването на работници и осигуряване на най-добрите практики при предоставянето на информация и консултации на командированите работници и наетите чрез агенциите за временна заетост работници, за да бъдат запознати със съответния пазар на труда, както преди заминаването, така и след завръщането им от командировката от страната-членка на ЕС.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1) Подобряване на наднационалното сътрудничество между компетентните национални органи и социалните партньори в страните участвуващи в проекта за разкриването на нередностите при командироването на работници в металния сектор ; дискусия относно практическото използване на системата IMI (Информационната система за вътрешния пазар) и обмяната на най-добрите практики;
2) Повишаване на осведомеността на социалните партньори, заинтересованите страни и работници и служители на национално и общностно равнище относно правните рамки за командироването на работниците, както и съвместните наднационални действия, предприемани от социалните партньори;
3) Подкрепяне на командированите работници и временно наетите лица от агенциите за временна заетост относно предоставянето им на подходяща информация и указания, свързани с пазара на труда преди и след командировката.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1: Социалните партньори и компетентните национални властови органи и институции ще съгласуват изграждането на обща платформа за действия и ще постановят кои подобрения могат да въведат по отношение на мониторинга на директивата за осигуряване на изпълнението и ревизираната директива относно командироването на работници, за по-доброто информиране на командированите заети лица и работодателите, за сигнализиране на нарушенията, за колективното договаряне в съответствие със съществуващите регулационни рамки по отношение на командироването на работници в ЕС.
2: Над 180 представители на заинтересованите страни и освен тях социалните партньори и командированите работници на национално равнище ще придобият обширни знания относно провежданата политика в областта на командироването на работници в ЕС и на национално ниво, както и нейното влияние върху правата и задълженията на работодателите и заетите лица.
3: Над 180 представители на заинтересованите страни на национално равнище и освен тях социалните партньори ще се запознаят и ще могат да предприемат действия свързани с мониторинга на съответните директиви в съответствие с достъпните източници и ще предоставят информация за условията на заетосттта и работата извършвана от командированите работници/фирми. Всички допълнително възникнали въпроси ще бъдат разглеждани и решавани при бъдещите съвместни действия.
4: Осигуряването на дружелюбна за потребителя достатъчно удовлетворяваща и кохерентна информационна програма, предназначена за работодателите, командированите работници, профсъюзите и други заинтересовани лица, които носят отговорност за провеждането на процедурите по командироването на работници в ЕС.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1: Социалните партньори и компетентните национални властови органи и институции ще съгласуват изграждането на обща платформа за действия и ще постановят кои подобрения могат да въведат по отношение на мониторинга на директивата за осигуряване на изпълнението и ревизираната директива относно командироването на работници, за по-доброто информиране на командированите заети лица и работодателите, за сигнализиране на нарушенията, за колективното договаряне в съответствие със съществуващите регулационни рамки по отношение на командироването на работници в ЕС.

2: Над 180 представители на заинтересованите страни и освен тях социалните партньори и командированите работници на национално равнище ще придобият обширни знания относно провежданата политика в областта на командироването на работници в ЕС и на национално ниво, както и нейното влияние върху правата и задълженията на работодателите и заетите лица.

3: Над 180 представители на заинтересованите страни на национално равнище и освен тях социалните партньори ще се запознаят и ще могат да предприемат действия свързани с мониторинга на съответните директиви в съответствие с достъпните източници и ще предоставят информация за условията на заетосттта и работата извършвана от командированите работници/фирми. Всички допълнително възникнали въпроси ще бъдат разглеждани и решавани при бъдещите съвместни действия.

4: Осигуряването на дружелюбна за потребителя достатъчно удовлетворяваща и кохерентна информационна програма, предназначена за работодателите, командированите работници, профсъюзите и други заинтересовани лица, които носят отговорност за провеждането на процедурите по командироването на работници в ЕС.