НОВИНИ

 1. Първо съвместно посещение на представители на работодатели в Белград, Сърбия, на 19-20.04.2018 г.

Партньори, които взеха участие в срещата:

 • Търговско-промишлена камара на Сърбия (PKS): Сърбия и Министерство на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси (организации домакини)
 • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio/Промишнела, техническа и търговска асоциация – ASITECO: Испания
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska/Асоциация на работодателите от Долна Силезия (ZPDS): Полша
 • Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania/Конфедерация на работодателите от промишлеността, селското стопанство, строителството и услугите в Румъния (CONPIROM): Румъния
 • Бизнес конфедерация на Македония (BCM): Македония

Срещата продължи 2 дни, 19.04-20.04.2018 г., като в нея взеха участие по двама участници от всяка организация на работодатели — партньор по проекта, т.е. срещата включваше общо 13 участника и 1 експерт

Срещата премина под председателството на външния експерт г-н Марек Бенио, който изнесе лекции и организира обсъждане между участниците. Експертът имаше за цел за повиши нивото на знания относно правните и икономическите аспекти на командироването на работници в рамките на свободното движение на услуги в ЕС. Поради факта, че участниците са от държави — членки на ЕС и от държави кандидатки, семинарът включваше информация за правните условия за наемане на работа на граждани на трети страни (граждани на държави извън ЕС) и тяхното командироване в рамките на ЕС, съгласно т.нар. Виза Ван дер Елст (Van Der Elst visa) Бяха обхванати три основни области: трудово право, социални осигуровки, данъци. През първия ден на семинара (19 април) д-р Бенио говори относно директивата за командироване на работници 98/71, видовете командировки и трудовото право. През втория ден той акцентира върху директивата за правоприлагането и нейната редакция. За повече информация вж. приложения документ във връзката „Документи“ — „Доклад от Белград 19-20.04.2018 г.“

 • Втора съвместна среща в Загреб, Хърватия, 10-11.05.2018 г.

Втората съвместна среща се проведе между синдикати от следните държави партньори:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDURSTRIJSKI SINDIKAT/СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ В ХЪРВАТИЯ — ОТРАСЛОВ СИНДИКАТ (SMH-IS) — Хърватия
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Полша
 • СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛУРЗИТЕ КТ ПОДКРЕПА — България
 • Италианска конфедерация на труда — Ломбардия: Италия
 • Независима синдикална организация на работниците в енергетиката, минното дело и промишлеността на Република Македония — Македония
 • Независим синдикат на металурзите в Сърбия — Сърбия
 • FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA / СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ В ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ — Румъния

Поради организационни въпроси в срещата нямаше възможност да вземе участие Съюза на синдикатите на металурзите на Латвия.

Обсъждания по време на срещата:

17 участници присъстваха на двудневно посещение, организирано от хърватски синдикат, с цел обсъждане между участниците, споделяне на опит за нови предложения, свързани с прилагането на директивата и идентифициране на нередностите с разпоредбите на директивата, включително нарушаване на правата на работниците.

През първия ден, след като участниците представиха своите организации, се проведоха обсъждания, свързани с Директивата за командироване на работници и нейното прилагане във всяка държава партньор. Участниците посочиха нередности и различно прилагане на законодателството в държави извън ЕС по отношение на обмена на опит относно заплатите и условията на труд в случай на командироване във всяка от държавите партньори. Държавите — членки на ЕС посочиха някои примери за нарушения от страна на работодателите на директивата и законови и подзаконови актове, които са в съответствие с директивата. Освен това участниците обсъдиха принципа „За една и съща работа на едно и също работно място, едно и също трудово възнаграждение“ или казано с други думи „Равно заплащане за еднаква работа“.

На втория ден от конференцията участниците обсъдиха съдържанието и изпълнението на Споразумението за забрана на двойното данъчно облагане от гледна точка на опита на всяка държава партньор.

 • Международна кръгла маса в Толедо, Испания, 23.10.2018 г.

Транснационалната кръгла маса се проведе в Испания, вместо в Италия, с участието на 27 представители на всички свързани институции, участващи в проекта — работодатели и синдикати от Хърватия, Италия, Сърбия, Македония, България, Румъния, Полша, Литва, Испания.

Преди да започнат обсъжданията, партньорските организации бяха запознати със заключенията от предишните 2 събития.

Освен това, партньорите обсъдиха идентифицирането на предизвикателствата по отношение на командироването. Кръглата маса позволи на синдикатите и организациите на работодателите да обсъдят директно помежду си проблемите по отношение на командироването от гледната точка на всеки от тях. За да бъде успешна кръглата маса, беше постигнато съгласие, модераторът да бъде от организацията CGIL — г-н Клементе Елия, който разясняваше отговорите на присъстващите, отправи всички липсващи съвети и насочи разговора в правилната посока. Г-жа Весна Михалич представи интернет страницата на проекта, а партньорите отправиха няколко предложения за начина на споделяне на страницата.

През 2019 г. бяха изпълнени действия на национално ниво във всяка страна партньор, като например:

 • Кратко обучение за всички социални партньори:

Проведени са кратки национални срещи във всяка страна партньор, която продължи 1 ден, общо имаше 9 от тях с общо участници 192 и 9 експерти, в периода от 11.02.2019 г. до 30.05.2019 г.

Национални обсъждания:

Проведени бяха панелни дискусии във всяка страна партньор, които продължиха 1 ден, общо имаше 9 от тях с общо участници 185 и 8 експерти, в периода от 22.04.2019 г. до 19.07.2019г

Пресконференция като заключително мероприятие в рамките на проекта:

Сърбия: Новините бяха обявени на следния линк: https: //www.sindikat.rs/aktuelno.html# (етикет за новини: SPREČITI IZRABLJIVANЈE DETAŠIRANIH RADNIKA)

Хърватия: Пресата беше публикувана на следния линк: http://www.sssh.hr/hr/vise/granskisindikati-74/osigurati-bolje-pravne-propise-transparentnost-i-pristupinformacijama-za-upucivane-radnike-3961

България: Новини бяха публикувани на следния линк: http://www.zakazanlak.bg/akcent-13/ sindikalisti-diskutiraha-strudnichestvoto-v-pravni-rasporedbi-zakomandirovkite-9603