PROJEKTO PAVADINIMAS: “GuideForYou“ – Abipusis socialinių partnerių bendradarbiavimas Europoje, siekiant užtikrinti geresnes teisines nuostatas, skaidrumą ir galimybę komandiruotiems darbuotojams ir komandiruotiems laikiniesiems darbuotojams gauti informaciją.

TRUKMĖ: 20 mėnesių, 2018/01/01/- 2019/09/01/

Projektas „GuideForYou“ daugiausia dėmesio skirs Vykdymo užtikrinimo direktyvos perkėlimui į nacionalinę teisę ir šių procesų stebėsenai, be to, bendrieji darbdavių ir profesinių sąjungų vizitai, trumpi mokymai ir nacionalinės ekspertų diskusijos paskatins partnerius išsamiai aptarti ir susipažinti su Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo (1996 m.), kuri turėjo užtikrinti geresnę komandiruotų darbuotojų apsaugą, mažinant nelygybę tarp komandiruotų ir vietos darbuotojų, persvarstymu. Projektas numato darbotvarkės klausimus, susijusius su komandiruotų darbuotojų lygybe su vietos darbuotojais, ypač dėl atlyginimo komandiravimo metu. Profesinės sąjungos iš Kroatijos, Italijos, Serbijos, Makedonijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos bei Serbijos ir darbdavių organizacijų iš Lenkijos, Ispanijos ir Rumunijos imsis bendrų veiksmų, siekdamos paremti tinkamą Vykdymo direktyvos įgyvendinimą savo šalyse, įtraukti į plataus masto dialogą partnerius, kurių požiūris dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl „PWD“ [Komandiruotų darbuotojų direktyvos] kartais skiriasi, ir pateikti geriausios praktikos pavyzdžius apie informavimą ir komunikavimą komandiruotiems / komandiruotiems agentūros darbuotojams, siekiant paruošti juos darbo rinkai prieš ir po jų išvykimo.

PAGRINDINIAI TIKSLAI:
1) Tobulinti tarpvalstybinį administracinį bendradarbiavimą tarp nacionalinių kompetentingų institucijų ir socialinių partnerių partnerių šalyse, siekiant nustatyti pažeidimus, susijusius su metalo sektoriaus darbuotojų komandiravimu, aptarti „IMI“ sistemos naudojimą ir keistis gerąja patirtimi;
2) Nacionaliniu ir ES lygiu didinti socialinių partnerių, suinteresuotųjų šalių ir darbuotojų informuotumą apie darbuotojų komandiravimo reguliavimo sistemas ir bendrus tarptautinius veiksmus, kurių imasi socialiniai partneriai
3) Remti komandiruotus darbuotojus ir laikinuosius komandiruotus darbuotojus, teikiant reikiamą informaciją ir rekomendacijas, siekiant paruošti juos darbo rinkai prieš ir po jų išvykimo.

NUMATYTI REZULTATAI:
1-asis Rezultatas: Socialiniai partneriai ir atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos susitarė dėl bendro pagrindo ir išsiaiškino, kokių patobulinimų dėl Vykdymo direktyvos užtikrinimo stebėsenos ir Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo persvarstymo reikia; komandiruotieji darbuotojai ir darbdaviai bus geriau informuojami, bus teikiami pranešimai apie pažeidimus ir įvertinta kolektyvinių derybų poziciją galiojančiose komandiravimo reglamentavimo sistemose.

2-asis rezultatas: Daugiau nei 180 suinteresuotųjų šalių, socialinių partnerių ir komandiruotųjų darbuotojų atstovų nacionaliniu lygiu supras komandiruotųjų darbuotojų politiką ES ir nacionaliniu lygiu bei jos poveikį įmonių ir darbuotojų teisėms ir pareigoms.

3-asis rezultatas: Daugiau nei 180 socialinių partnerių ir kompetentingų nacionalinių suinteresuotųjų šalių žinos ir galės imtis atitinkamų direktyvų stebėsenos veiksmų pagal turimus šaltinius ir teikti informaciją apie komandiruotų darbuotojų ir (arba) bendrovių darbo ir įdarbinimo sąlygas. Visi papildomi atvirieji klausimai bus pateikti būsimoms bendroms veiklos rūšims.

4-asis rezultatas: Užtikrinti patogią, pakankamą ir nuoseklią informavimo programą darbdaviams, komandiruotiems darbuotojams, profesinėms sąjungoms ir kitiems suinteresuotiesiems šalims, atsakingiems už komandiravimo procedūrų vykdymą.