НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ: Guide For You – Соработка на социјални партнери во Европа со цел да се осигураат подобри законски прописи, транспарентност и достап на информации за делегираните работници и привремени делегирани работници .

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ – 20 месеци,од 01.01.2018 – 01.09.2019.

Проектот „Guide For You” става акцент на транспозиција и следење на директивата за спроведување. Покрај тоа, благодарение на заедничките посети на работодавачите и претставниците на синдикатите, кратки обуки и национални панели за дискусија, ќе има можност детално да се дискутира и да се разгледа директивата за делегирање на работници (1996), која има цел да обезбеди подобра заштита на испратените работници преку намалување на не еднаквоста помеѓу испратените и локалните работници.
Проектот ги става на дневен ред прашањата поврзани со еднаквоста на испратените и локалните работници, особено во однос на надоместокот за време на делегирање. Синдикалните организации од Хрватска, Италија, Србија, Македонија, Бугарија, Романија, Полска и Литванија и организациите на работодавачи од Србија, Полска, Шпанија и Романија ќе превземаат заеднички активности за подршка на правилното спроведување на извршната директива во нивните земји. Тие ќе се вклучат во дијалог со партнери кои претставуваат различни гледни точки на предлогот на ЕК за директива за објавување на работници и обезбедување на најдобри практики во информирањето и комуникација за испратени работници и работници испратени од агенции, со цел за да се запознаат со пазарот на трудот пред и по заминувањето.


ГЛАВНИ ЦЕЛИ:

  1. Подобрување на транснационалната административна соработка помеѓу релевантните национални власти и социјалните партнери во земјите-партнери за откривање на неправилности во објавувањето на работниците во секторот за обработка на метали; дискусија за употребата на ИМИ и за размена на најдобри практики;
  2. Подигнување на свеста на социјалните партнери, заинтересираните страни и вработените на национално ниво и на ниво на ЕЗ во врска со правната рамка за објавување на работниците и заеднички транснационални активности превземени од социјалните партнери
  3. Подршка на делегираните работници и привремено вработени работници, регрутирани од страна на агенции за вработување, исто така пренесување на релевантни информации и насоки со цел да се запознаат со пазарот на трудот пред и по заминување.

Резултати:

Резултат 1: Социјалните партнери и релевантните национални власти ќе се договараат за заедничко ниво на дејствување и ќе одлучуваат кои подобрувања можат да се воведат за следење на директивата за спроведување и ревидирање на директивата, која се однесува на делегирање на работници, подобро информирање на испратените работници и работодавачите, пријавување на повреди на прописи, исто така колективно преговарање во рамките на постоечки регулативи во врска со делегирањето.

Резултат 2: Повеќе од 180 претставници на заинтересираните страни, социјалните партнери и работници делегирани на национално ниво ќе добијат подлабоко знаење на политиката за испраќање на работници на ниво на ЕЗ и на национално ниво и нејзиното влијание врз правата и обврските на претпријатија и вработените.

Резултат 3: Над 180 претставници од заинтересираните страни на национално ниво и социјални партнери ќе учат и ќе можат да превземаат активности поврзани со следењето на релевантните директиви во согласност со расположливите извори и да обезбедат информации за вработување и работни услови за испратени работници/претпријатија. Сите дополнителни прашања ќе бидат пренеси на идните заеднички активности.

Резултат 4: Обезбедување на пријателска , комплетна и кохерентна информативна програма за работодавачите, испратените работници, синдикати и други ангажирани страни, кои се одговорни за спроведување на постапки за делегирање.