ВЕСТИ

 1. Прва заедничка посета на претставници на работодавачите во Белград, Србија, на 19-20.04.2018 г.

Партнери кои учествуваа на состанокот:

 • Стопанска и индустриска комора на Србија (PKS): Србија и Министерството за труд, вработување, ветерани и социјални прашања (домаќински организации)
 • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio/ Индустриско, техничко и трговско здружение – ASITECO: Шпанија
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska/ Здружението на работодавачи на Долна Шлезија (ZPDS): Полска
 • Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania/ Конфедерација на работодавци за индустрија, земјоделство, градежништво и услуги во Романија (CONPIROM): Романија
 • Бизнис Конфедерација на Македонија (BCM): Македонија

Состанокот траеше 2 дена, 19.04-20.04.2018, со учество на двајца учесници од секоја организација на работодавачи – партнер на проектот, т.е. на состанокот беа вклучени вкупно 13 учесници и 1 експерт

Состанокот го водеше надворешниот експерт, г-дин Марек Бенио, кој предаваше и организираше дискусија меѓу учесниците. Експертот има за цел да го подигне нивото на знаење за правните и економските аспекти на објавувањето на работниците во рамките на слободното движење на услуги во ЕУ. Поради фактот што учесниците беа од земјите-членки на ЕУ и од земјите кандидати, семинарот вклучуваше информации за законските услови за вработување на државјани на трети земји (државјани кои не се членки на ЕУ) и нивното изпраќање на службен пат во рамките на ЕУ, во согласност со т.н. Виза Ван дер Елст (Visa Van der Elst). Опфатени се три главни области: трудово право, социјално осигурување, даноци. На првиот ден од семинарот (19 април), д-р Бенио зборуваше за Директивата за објавување на работници 98/71, видовите на мисии и трудовото право. На вториот ден, тој се фокусираше на директивата за спроведување на законот и неговото уредување. За повеќе информации, видете го приложениот документ во линкот “Документи” – “Белградски извештај 19-20.04.2018”

 • Втор заеднички состанок во Загреб, Хрватска, 10-11.05.2018 г.

Вториот заеднички состанок се одржа меѓу синдикатите од следните земји-партнери:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDURSTRIJSKI SINDIKAT/ МЕТАЛУРГИСКИ СИНДИКАТ ВО ХРВАТСКА — ИНДУСТРИСКИ СИНДИКАТ (SMH-IS) — Хрватска
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Полска
 • СИНДИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАШИНАТА И МЕТАЛУРГИТЕ КТ ПОДКРЕПА — Бугарија
 • Италијанска конфедерација за труд — Ломбардија: Италија
 • Самостоен синдикат на работници во енергетиката, рударството и индустријата на Република Македонија – Македонија
 • Независен синдикат на металурзите во Србија — Србија
 • FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA / СИНДИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МЕТАЛУРГИЈАТА — Романија

Поради организациски прашања, Металуршкиот сојуз на Латвија не учествуваше на состанокот.

Дискусии за време на состанокот:

17 учесници присуствуваа на дводневна посета организирана од хрватскиот синдикат за да дискутираат меѓу учесниците, да споделат искуства за новите предлози поврзани со спроведувањето на Директивата и да ги идентификуваат неправилностите со одредбите на Директивата, вклучувајќи гo и кршењето на правата на работниците.

На првиот ден откако учесниците ги презентираа своите организации, се одржаа дискусии за Директивата за објавување на работници и нејзината имплементација во секоја од земјите партнери. Учесниците ги истакнаа нерегуларностите и различната примена на законодавството во земјите кои не се членки на ЕУ во врска со размената на искуства за платите и условите за работа во случај на преместување во секоја од земјите-партнери. Земјите-членки на ЕУ идентификуваа некои примери на повреди од страна на работодавачите на Директивата и закони и прописи кои се во согласност со Директивата. Покрај тоа, учесниците дискутираа за принципот “За една и иста работа на едно и исто работно место, една и иста плата” или, со други зборови, “Еднаква плата за еднаква работа”.

На вториот ден од конференцијата, учесниците дискутираа за содржината и имплементацијата на билатералниот договор за двојно оданочување од гледна точка на искуството на секоја од земјите-партнери.

 • Меѓународна тркалезна маса во Толедо, Шпанија, 23.10.2018 г.

Транснационалната тркалезна маса се одржа во Шпанија наместо во Италија, со 27 претставници на сите релевантни институции кои учествуваа во проектот – работодавачи и синдикати од Хрватска, Италија, Србија, Македонија, Бугарија, Романија, Полска, Литванија, Шпанија.

Пред да започнат дискусиите, партнерските организации беа свесни за заклучоците од претходните 2 настани.

Покрај тоа, партнерите дискутираа за идентификување на предизвиците во однос на службеното патување. Тркалезната маса им овозможи на синдикатите и организациите на работодавачи да разговараат за проблемите на службеното патување од секоја гледна точка. За да може да биде успешна тркалезната маса, беше договорено дека модераторот треба да биде од организацијата CGIL — г-н Клементе Елија, кој ги објасни одговорите на присутните, ги кажа сите недостасувачки совети и го насочи разговорот во правилната насока. Г-ѓа Весна Михалиќ ја претстави веб-страницата на проектот и партнерите направија неколку предлози за тоа како да ја споделат страницата.

Во 2019 година, секоја акција се спроведуваше на национално ниво во секоја земја-партнер, како што се:

Кратки национални обуки:

Во периодот од 11.02.2019 до 30.05.2019 година се одржаа кратки национални обуки во секоја земја-партнер, што траеше еден ден. Беа одржани вкупно 9 национални состаноци, на кои присуствуваа 192 учесника и 9 експерти.

 • Национални панел дискусии:

Девет панел дискусии се одржаа помеѓу 22.04.2019 и 19.07.2019 на национално ниво. Учествуваа 185 учесници и 8 експерти, дискусиите беа еднодневни.

Прес конференции:

Србија: веста е објавена на следниот линк: https: //vvv.sindikat.rs/aktuelno.html# (ознака со новости: ПРЕДЛОГНА ПРОДУКЦИЈА НА ДЕТАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ)

Хрватска: Веста е објавена на следниот линк: http://vvv.sssh.hr/en/home/ Грчки синдикати-74 / Безбедно – Подобро регулирање – Транспарентност – Пристап до информации – Обучени работници – 3961

Бугарија: Веста е објавена на следниот линк: http://vvv.zakazanlak.bg/akcent-13/ синдикалци-дискусии-експерти-најдобар-закон-закон-9603