ПРАШАЛНИК

Почитувани проектни партнери,

За целите на последната публикација во рамките на проектот “GuideForYou”, би сакале да ги пополните прашањата подолу во врска со Директивата за деташирани работници 96/71 / EЗ и примената на Директивата 2014/67 / ЕУ на Европскиот парламент и на Советот на 15 мај 2014 година

Учесниците од МАКЕДОНИЈА можат да ја преземат анкетата со кликнување на ова LINK