TYTUŁ PROJEKTU: “GuideForYou – Mutual cooperation of social partners in Europe on ensuring better legal provisions, transparency and access to information for posted workers and posted temporary agency workers” / („GuideForYou – Współpraca partnerów społecznych w Europie w celu zapewnienia lepszych przepisów prawnych, przejrzystości i dostępu do informacji dla pracowników delegowanych i delegowanych pracowników tymczasowych”).

CZAS TRWANIA: 20 miesięcy, 01.01.2018 – 01.09.2019

Projekt „GuideForYou” kładzie nacisk na transpozycję dyrektywy wykonawczej i jej monitorowanie. Ponadto, dzięki wspólnym wizytom pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych, krótkim szkoleniom i krajowym panelom dyskusyjnym będzie okazja do szczegółowej dyskusji i zapoznania się z rewizją dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (1996), która ma zapewnić lepszą ochronę pracowników delegowanych poprzez zmniejszenie nierówności między pracownikami delegowanymi i lokalnymi. Projekt stawia na porządku obrad kwestie związane z równością pracowników delegowanych i lokalnych, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia w okresie oddelegowania. Organizacje związkowe z Chorwacji, Włoch, Serbii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Polski i Litwy oraz organizacje pracodawców z Serbii, Polski, Hiszpanii i Rumunii podejmą wspólne działania w celu wsparcia właściwego wdrożenia dyrektywy wykonawczej w swoich krajach. Zaangażują się w dialog z partnerami prezentującymi różne punkty widzenia na temat propozycji WE dotyczącej dyrektywy o delegowaniu pracowników i zapewniania najlepszych praktyk w zakresie informacji i komunikacji dla pracowników delegowanych / delegowanych zatrudnianych przez agencje w celu zaznajomienia ich z rynkiem pracy przed wyjazdem i po wyjeździe.

GŁÓWNE CELE:

  1. Poprawa ponadnarodowej współpracy administracyjnej między właściwymi organami krajowymi i partnerami społecznymi w krajach partnerskich w celu wykrywania nieprawidłowości w delegowaniu pracowników w sektorze metalowym; dyskusja na temat korzystania z systemu IMI i wymiany najlepszych praktyk;
  2. Podnoszenie świadomości partnerów społecznych, zainteresowanych stron i pracowników na poziomie krajowym i unijnym w zakresie ram prawnych dotyczących delegowania pracowników i wspólnych działań ponadnarodowych podejmowanych przez partnerów społecznych
  3. Wspieranie delegowanych pracowników i delegowanych pracowników tymczasowych zatrudnianych przez agencje wraz z odpowiednimi informacjami i wskazówkami w celu zaznajomienia ich z rynkiem pracy przed wyjazdem i po wyjeździe.

SPODZIEWANE EFEKTY:

Efekt 1: Partnerzy społeczni i odpowiednie organy krajowe uzgodnią wspólną płaszczyznę działania i zdecydują jakie ulepszenia można wprowadzić w odniesieniu do monitorowania dyrektywy wykonawczej i rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, lepszego informowania pracowników delegowanych i pracodawców, zgłaszania naruszeń, a także rokowań zbiorowych w ramach istniejących ram regulacyjnych dotyczących delegowania.

Efekt 2: Ponad 180 przedstawicieli zainteresowanych stron, partnerów społecznych i pracowników delegowanych na poziomie krajowym zyska głębszą wiedzę na temat polityki delegowania pracowników na poziomie UE i krajowym oraz jej wpływu na prawa i obowiązki przedsiębiorstw i pracowników.

Efekt 3: Ponad 180 przedstawicieli zainteresowanych stron na poziomie krajowym i partnerów społecznych pozna i będzie w stanie podejmować działania związane z monitorowaniem odpowiednich dyrektyw zgodnie z dostępnymi źródłami oraz dostarczać informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy pracownikom delegowanym / przedsiębiorstwom. Wszystkie dodatkowe pytania przejdą na przyszłe wspólne działania.

Efekt 4: Zapewnienie przyjaznego dla użytkownika, wystarczającego i spójnego programu informacyjnego dla pracodawców, delegowanych pracowników oraz związków zawodowych i innych interesariuszy, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie procedur związanych z delegowaniem.