Aktualności

 1. Pierwsza wspólna wizyta przedstawicieli pracodawców, 19-20.2018, Belgrad, Serbia

Partnerzy uczestniczący w spotkaniu:

 • Serbska Izba Handlowo-Przemysłowa (PKS) Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia, Weteranów i Spraw Społecznych (organizacje goszczące)
 • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO: Hiszpania
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska (ZPDS): Polska
 • Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania/Konfederacja Pracodawców Przemysłu, Rolnictwa, Budownictwa i Sektora Usług w Rumunii (CONPIROM): Rumunia
 • Konfederacja Gospodarcza Macedonii (BCM): Macedonia

W spotkaniu trwającym dwa dni (19.04-20.04.2018) uczestniczyło po 2 przedstawicieli każdej organizacji pracodawców będącej partnerem projektu – łącznie 13 uczestników oraz 1 ekspert.

Spotkaniu przewodniczył zewnętrzny ekspert, Pan Marek Benio, który przedstawił prezentację i poprowadził dyskusję z uczestnikami. Celem prezentacji było zwiększenie wiedzy uczestników na temat prawnych i gospodarczych aspektów delegowania pracowników w ramach swobody przepływu usług w UE. Z uwagi na fakt, że część uczestników pochodziła z państw członkowskich UE, a część z państw kandydackich, seminarium obejmowało informacje na temat warunków prawnych zatrudniania obywateli państw trzecich (niebędących obywatelami UE) oraz ich delegowania w ramach UE na podstawie tzw. Wizy Van Der Elst. Trzy najważniejsze obszary dyskusji obejmowały prawo pracy, ubezpieczenia społeczne oraz podatki. Pierwszego dnia warsztatu (19 kwietnia) dr Benio omówił dyrektywę 96/71 dotyczącą delegowania pracowników, a także rodzaje delegowania i odnośne przepisy prawa pracy. Drugiego dnia prezentacja koncentrowała się na dyrektywie wdrożeniowej oraz podsumowaniu informacji. Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w załączonym dokumencie „Belgrade report 19-20.04.2018”.

 • 2. wspólne spotkanie 10-11.05.2018, Zagrzeb, Chorwacja

Uczestnikami 2. wspólnej wizyty byli członkowie związków zawodowych z następujących państw partnerskich:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDURSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) – Chorwacja
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Polska
 • SYNDICAL FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA – Bułgaria
 • Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardia: Włochy
 • Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija-Macedonia
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije – Serbia
 • FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA- Rumunia

Niestety z powodów organizacyjnych w spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele związku zawodowego z Litwy.

Omówione kwestie:

17 uczestników wzięło udział w 2-dniowej wizycie, której gospodarzem był związek chorwacki. Przedstawiciele związków mogli uczestniczyć osobiście w dyskusjach i wymianie doświadczeń z zakresu nowych propozycji dotyczących dyrektywy wdrożeniowej, wykrytych nieprawidłowości w postanowieniach istniejącej dyrektywy oraz przypadkach łamania praw pracowniczych.

Uczestnicy rozpoczęli pierwszy dzień od przedstawienia swoich organizacji, po czym przeszli do dyskusji dotyczącej dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych oraz jej wdrożenia w każdym z państw partnerskich. Przedstawiciele wskazywali na nieprawidłowości oraz różnice we wdrożeniu prawodawstwa w państwach niebędących członkami UE, a także wymieniali doświadczenia dotyczące wynagrodzeń i warunków pracy pracowników delegowanych w każdym z państw partnerskich. Przedstawiciele państw członkowskich UE wskazali na niektóre przypadki łamania dyrektywy, oraz przykłady przepisów niezgodnych z dyrektywą. Co więcej, uczestnicy umówili zasadę „taka sama praca, takie same warunki pracy, takie samo wynagrodzenie”, lub po prostu „taka sama płaca za taką samą pracę”.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy omówili treść i realizację umów o zakazie podwójnego opodatkowania z punktu wiedzenia każdego państwa członkowskiego.

 • Międzynarodowy okrągły stół, 23.10.2018, Toledo, Hiszpania

Międzynarodowy okrągły stół przeniesiono z Włoch do Hiszpanii. Wzięło w nim udział 27 przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących w projekcie – przedstawicieli pracodawców oraz związków zawodowych z Chorwacji, Włoch, Serbii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Polski, Litwy i Hiszpanii.

Przed rozpoczęciem dyskusji przedstawiono wnioski z dwóch wcześniejszych wydarzeń.

Co więcej, partnerzy omówili zidentyfikowane wyzwania dotyczące delegowania pracowników. Dzięki okrągłemu stołowi związki zawodowe i organizacje pracodawców zyskały szansę na spotkanie się i omówienie problemów dotyczących delegowania pracowników ze swojego punktów widzenia. By zapewnić odpowiedni przebieg dyskusji, okrągły stół był moderowany przez Pana Clemente Elia z CGIL, który zachęcał do zadawania pytań, udzielał porad i nadawał konwersacji właściwy kierunek. Pan Vesna Mlinarić przedstawił stronę internetową projektu, do której partnerzy przedstawili swoje uwagi.

 • Na rok 2019 zaplanowano realizację działań na poziomie krajowym w każdym państwie partnerskim, w tym:

– krajowe dyskusje panelowe

– krótkie szkolenia dla wszystkich partnerów społecznych

– konferencję prasową na zakończenie projektu,