O NAS

Aktualności

 1. Pierwsza wspólna wizyta
  przedstawicieli pracodawców, 19-20.2018, Belgrad, Serbia

Partnerzy uczestniczący w spotkaniu:

 • Serbska Izba Handlowo-Przemysłowa
  (PKS) Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia, Weteranów i Spraw Społecznych
  (organizacje goszczące)
 • Asociación Industrial, Técnica y
  de Comercio – ASITECO: Hiszpania
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska
  (ZPDS): Polska
 • Confederatia Patronala din
  Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania/Konfederacja
  Pracodawców Przemysłu, Rolnictwa, Budownictwa i Sektora Usług w Rumunii
  (CONPIROM): Rumunia
 • Konfederacja Gospodarcza Macedonii
  (BCM): Macedonia

W spotkaniu trwającym dwa dni
(19.04-20.04.2018) uczestniczyło po 2 przedstawicieli każdej organizacji
pracodawców będącej partnerem projektu – łącznie 13 uczestników oraz 1 ekspert.

Spotkaniu przewodniczył zewnętrzny ekspert,
Pan Marek Benio, który przedstawił prezentację i poprowadził dyskusję z
uczestnikami. Celem prezentacji było zwiększenie wiedzy uczestników na temat
prawnych i gospodarczych aspektów delegowania pracowników w ramach swobody
przepływu usług w UE. Z uwagi na fakt, że część uczestników pochodziła z państw
członkowskich UE, a część z państw kandydackich, seminarium obejmowało
informacje na temat warunków prawnych zatrudniania obywateli państw trzecich
(niebędących obywatelami UE) oraz ich delegowania w ramach UE na podstawie tzw.
Wizy Van Der Elst. Trzy najważniejsze obszary dyskusji obejmowały prawo pracy,
ubezpieczenia społeczne oraz podatki. Pierwszego dnia warsztatu (19 kwietnia)
dr Benio omówił dyrektywę 96/71 dotyczącą delegowania pracowników, a także
rodzaje delegowania i odnośne przepisy prawa pracy. Drugiego dnia prezentacja
koncentrowała się na dyrektywie wdrożeniowej oraz podsumowaniu informacji.
Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w załączonym dokumencie
„Belgrade report 19-20.04.2018”.

 • 2. wspólne spotkanie
  10-11.05.2018, Zagrzeb, Chorwacja

Uczestnikami 2. wspólnej wizyty byli
członkowie związków zawodowych z następujących państw partnerskich:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE –
  INDURSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) – Chorwacja
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Polska
 • SYNDICAL FEDERATION OF
  MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA – Bułgaria
 • Confederazione Generale Italiana
  del Lavoro – Lombardia: Włochy
 • Samostoen Sindikat na rabotnicite
  od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija-Macedonia
 • Samostalni sindikat metalaca
  Srbije – Serbia
 • FEDERATIA SINDICATELOR DIN
  METALURGIA NEFEROASA- Rumunia

Niestety z powodów organizacyjnych w spotkaniu
nie uczestniczyli przedstawiciele związku zawodowego z Litwy.

Omówione kwestie:

17 uczestników wzięło udział w 2-dniowej
wizycie, której gospodarzem był związek chorwacki. Przedstawiciele związków
mogli uczestniczyć osobiście w dyskusjach i wymianie doświadczeń z zakresu
nowych propozycji dotyczących dyrektywy wdrożeniowej, wykrytych
nieprawidłowości w postanowieniach istniejącej dyrektywy oraz przypadkach
łamania praw pracowniczych.

Uczestnicy rozpoczęli pierwszy dzień od
przedstawienia swoich organizacji, po czym przeszli do dyskusji dotyczącej
dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych oraz jej wdrożenia w każdym z
państw partnerskich. Przedstawiciele wskazywali na nieprawidłowości oraz
różnice we wdrożeniu prawodawstwa w państwach niebędących członkami UE, a także
wymieniali doświadczenia dotyczące wynagrodzeń i warunków pracy pracowników
delegowanych w każdym z państw partnerskich. Przedstawiciele państw
członkowskich UE wskazali na niektóre przypadki łamania dyrektywy, oraz
przykłady przepisów niezgodnych z dyrektywą. Co więcej, uczestnicy umówili
zasadę „taka sama praca, takie same warunki pracy, takie samo wynagrodzenie”,
lub po prostu „taka sama płaca za taką samą pracę”.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy omówili
treść i realizację umów o zakazie podwójnego opodatkowania z punktu wiedzenia
każdego państwa członkowskiego.

 • Międzynarodowy okrągły stół,
  23.10.2018, Toledo, Hiszpania

Międzynarodowy okrągły stół przeniesiono z Włoch
do Hiszpanii. Wzięło w nim udział 27 przedstawicieli wszystkich instytucji
uczestniczących w projekcie – przedstawicieli pracodawców oraz związków
zawodowych z Chorwacji, Włoch, Serbii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Polski,
Litwy i Hiszpanii.

Przed rozpoczęciem dyskusji przedstawiono
wnioski z dwóch wcześniejszych wydarzeń.

Co więcej, partnerzy omówili zidentyfikowane
wyzwania dotyczące delegowania pracowników. Dzięki okrągłemu stołowi związki
zawodowe i organizacje pracodawców zyskały szansę na spotkanie się i omówienie
problemów dotyczących delegowania pracowników ze swojego punktów widzenia. By
zapewnić odpowiedni przebieg dyskusji, okrągły stół był moderowany przez Pana
Clemente Elia z CGIL, który zachęcał do zadawania pytań, udzielał porad i nadawał
konwersacji właściwy kierunek. Pan Vesna Mlinarić przedstawił stronę
internetową projektu, do której partnerzy przedstawili swoje uwagi.

 • Na rok 2019 zaplanowano realizację
  działań na poziomie krajowym w każdym państwie partnerskim, w tym:

– krajowe dyskusje panelowe

– krótkie szkolenia dla
wszystkich partnerów społecznych

– konferencję prasową na
zakończenie projektu,