NASLOV PROJEKTA: “GuideForYou – Mutual cooperation of social partners in Europe on ensuring better legal provisions, transparency and access to information for posted workers and posted temporary agency workers” / („GuideForYou – Saradnja socijalnih partnera u Evropi radi obezbeđenja boljih pravnih propisa, transparentnosti i pristupa informacijama za detaširane radnike i detaširane privremene radnike”).

VREME TRAJANA: 20 meseci, 01.01.2018. – 01.09.2019.

Projekt „GuideForYou“ stavlja akcent na transpoziciju izvršne direktive i njen monitoring. Sem toga zahvaljujući zajedničkim posetama poslodavaca i predstavnika sindikata, kratkim obukama i nacionalnim panel diskusijama će da bude prilike za detaljnu diskusiju i upoznavanje revizije direktive o detaširanju radnika (1996.) koja treba da obezbedi bolju zaštitu detaširanih radnika tako da se smane razlike između detaširanihmi lokalnim radnicima. Projekt stavlja na dnevnom redu pitanja vezana za ravnopravnost detaširanih i lokalnih radnika, posebno u odnosu na plate u vreme detaširanja. Sindikalne organizacije iz Hrvatske, Italije, Srbije Makedonije, Bugarske, Rumunije, Poljske i Litvanije, te organizacije poslodavaca iz Srbije, Poljske, Španije i Rumunije će da preduzmu zajedničke aktivnosti za potporu odgovarajuće implementacije izvršne direktive u svojim državama. Uključiti će se u dijalog sa partnerima koji zastupaju različite stavove o predlogu EZ vezanom za direktivu o detaširanju radnika i obezbeđenja najbolje prakse u okviru informisanja i komunikacije za detaširane radnike / detaširane koje zapošljavaju agencije da bi se upoznali sa tržištem rada pre i posle detaširanja.

GLAVNI CILJEVI:

  1. Unapređenje međunarodne administrativne saradnje između odgovarajućih nacionalnih organa i socijalnih partnera u državama partnerima radi otkrivanja nepravilnosti u detaširanju radnika u metalskom sektoru, diskusija o korišćenju sistema IMI i razmeni najbolje prakse,
  2. Podizanje svesti socijalnih partnera zainteresovanih strana i radnika na nacionalnom nivou i nivou EU u okviru pravnog okvira vezanog za detaširanje radnika i zajedničke međunarodne aktivnosti preduzimane od strane socijalnih partnera
  3. Potpora za detaširane radnike i privremeno detaširane radnike koje zapošljavaju agencije zajedno sa odgovarajućim informacijama i uputstvima da bi se upoznali sa tržištem rada pre i posle detaširanja.

OČEKIVANI REZULTATI:

Rezultat 1: Socijalni partneri i odgovarajući nacionalni organi će da dogovore zajedničku platformu delovanja i odlučiti će kakva unapređenja je moguće da se uvedu u odnosu na monitoring izvršne direktive i reviziju direktive vezane za detaširanje radnika, bolje informisanje detaširanih radnika i poslodavaca, prijavljivanja kršenja i takođe kolektivnih pregovora u okviru postojećih regulativa vezanih za detaširanje.

Rezultat 2: Više od 180 predstavnika zainteresovanih strana, socijalnih partnera i detaširanih radnika na nacionalnom nivou će da dobije više znanja o politici detaširanja radnika na nivou EU i nacionalnom nivou, te njenom uticaju na prava i obaveze preduzeća i radnika.

Rezultat 3: Više od 180 predstavnika zainteresovanih strana na nacionalnom nivou i socijalnih partnera će da upozna i biti će u stanju da preduzima delovanja vezana za monitoring odgovarajućih direktiva shodno dostupnim izvorima i davati će informacije o uslovima zapošljavanja i rada detaširanim radnicima / preduzećima. Sva dodatna pitanja će da pređu na sledeće zajedničke aktivnosti.

Rezultat 4: Obezbeđenje odgovarajućeg za korisnika, dovoljnog i koherentnog informacionog programa za poslodavce, detaširane radnike i sindikate, te druge zainteresovane stranke koje su odgovorne za sprovođenje procedura vezanih za detaširanje.